ფაილურ სისტემათა
კატალოგების რეესტრი
მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

ფაილურ სისტემაში განთავსებულ მონაცემთა მიმღების კატეგორიები

მონაცემთა სუბიექტის უფლების შეზღუდვის ფაქტი და საფუძვლები

ინფორმაცია მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემის შესახებ და ასეთი გადაცემის სამართლებრივი საფუძვლები

ორგანიზაციის დასახელება კატალოგის სახელი